Elektro gradnje natisni
  • izgradnja in vzdrževanje elektroenergetskih objektov
  • kablovodi 1kV, 10 kV, 20kV
  • daljnovodi 20 kV
  • transformatorske postaje napetostnih nivojev 20/0,4 kV
  • prostozračna in kabelska nizkonapetostna omrežja
  • javne razsvetljave
  • proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
  • električne inštalacije